Dokumenty i Informacje

Dokumenty potrzebne do dokonania każdej czynności notarialnej:

  • osoby fizyczne: imiona i nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, ewentualnie adres do doręczeń, stan cywilny, ewentualnie wypis aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielność majątkową, w przypadku działania przez pełnomocnika: wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa;
  • osoby prawne (np. spółki, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie): numer KRS, numery REGON i NIP, jeśli nie wynikają z odpisu z KRS, ewentualnie adres do doręczeń, dane osób fizycznych reprezentujących osobę prawną: imiona, nazwisko, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania; uchwała właściwego organu osoby prawnej obejmująca zgodę na dokonanie czynności, chyba że z ustawy albo z aktu założycielskiego lub statutu osoby prawnej (np. z umowy Spółki) wynika, że uchwała taka nie jest potrzebna.